Disclaimer van de website van Eco planet

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

a. Eco planet: de gebruiker van deze disclaimer: Eco planet gevestigd aan de A.J. Romijnweg 47c te (9672 AH) Winschoten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24480592;

b. bezoeker: de bezoeker van de website;

a. website: de website die door Eco planet wordt beheerd.

Artikel 2. Inhoud

2.1. Eco planet behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

2.2. Eco planet kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in artikel 2.3. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

2.3. Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken. Afbeeldingen van de aangeboden producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eco planet niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s van de producten die via de website besteld kunnen worden) berusten bij Eco planet of bij haar licentiegever. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Eco planet, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

3.2. Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

3.3. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Eco planet garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Eco planet wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Eco planet links van haar website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, naar social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Eco planet te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Eco planet geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Eco planet en Eco planet verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Eco planet in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.